Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

Prezentare
» Organigrama

» Structura organizatorica

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița are următoarea structură organizatorică:
 1. Serviciul evaluare complexă a copilului
 2. Serviciul adopții
 3. Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului
 4. Serviciul management de caz pentru copii și asistenți maternali profesioniști
 5. Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
 6. Centrul pentru prevenirea abuzului, neglijării și exploatării
 7. Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului
 8. Centrul de consiliere pentru părinți și copiii care beneficiază de o masură de protecție specială
 9. Complexul de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Târgoviște:
  • Echipa mobilă pentru copii cu handicap
  • Centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap
 10. Complexul de Servicii Sociale Târgoviște „Casa Soarelui”
  • Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Târgoviște
  • Centrul maternal
  • Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilități
 11. Complexul de Servicii Sociale Târgoviște „Floare de Colț”:
  • Casa de tip familial ,,Tudor Vladimirescu” Târgoviște
  • Casa de tip familial ,,Priseaca”
  • Centrul de tranzit pentru tineri
  • Centrul de consiliere pentru familie și copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal
 12. Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat ,,Ghica” Târgoviște
 13. Complexul de Servicii Sociale Găești:
  • Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap
  • Casa de tip familial ,,Speranța” Găești
  • Casa de tip familial ,,Casa Îngerilor” Găești
  • Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap
  • Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie
 14. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
 15. Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap -Asistenți personali profesioniști
 16. Biroul evidență beneficii de asistență socială
 17. Centrul de zi de consiliere și informare pentru persoane adulte în dificultate
 18. Centrul de servicii de asistență și suport
 19. Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități
 20. Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
 21. Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilități Pucioasa
 22. Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Speranței” Pucioasa:
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Amalia
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Elena
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Augusta
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Mara
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Irina
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Valentina
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena
  • Centrul de zi

 23. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Pucioasa
  • Compartimentul medico-sanitar și auxiliar
  • Compartimentul administrativ
 24. Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Gura-Ocniței:
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Petru
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Sara
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Simion
  • Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marta
  • Centrul de zi „Anca”
 25. Locuința maxim protejată Luca
 26. Locuința maxim protejată Matei
 27. Serviciul contabilitate-salarizare, planificare bugetară și management financiar
 28. Locuința Protejată pentru victimele violenței domestice ,,Venus”
 29. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani
 30. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani
 31. Serviciul Achiziții publice și urmărire contracte
 32. Compartimentul Informatică
 33. Biroul strategii, programe, proiecte
 34. Serviciul Resurse Umane
 35. Biroul Juridic – Contencios
 36. Compartimentul de Audit Public Intern
 37. Biroul administrativ, patrimoniu, sănătatea și securitatea muncii, PSI și protecție civilă
 38. Compartimentulul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor
Sistemul relaţional între compartimente, între acestea şi conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, precum şi între direcţie şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa este reprezentat în organigrama instituţiei.

» Functii si atributii

         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa îndeplineşte, conform legislaţiei în vigoare, următoarele funcţii:

- de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;

- de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;

- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăsoară activităţi în domeniu;

- de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;

- de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern,  în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

Art. 7 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Dâmboviţa îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

1.  In domeniul protecţiei drepturilor copilului:

 • întocmeşte raportul de evaluare initială a copilului şi a familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie speciale;
 • monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 • identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
 • monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toata durata acestei măsuri;
 • identifică, evaluează şi pregăteste persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de munca şi asigură formarea continuă a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 • acordă asistenţă şi sprijin părintilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • reevaluează, cel putin o data la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, dupa caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
 • identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc sa adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 • monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate al copilului o permit;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege.

2. In domeniul protecţiei persoanei adulte

 • completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forte proprii situaţiile de dificultate, dupa epuizarea măsurilor prevazute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 • acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 • depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
 • verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de cate ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte aflate în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea mentinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
 • asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionarii în structura proprie a unor centre specializate;
 • depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege.

3. Alte  atribuţii:

 • coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 • coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părintii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instiţutii sau servicii, desfăsurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
 • acordă asistenţă tehnica necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă sociala şi protecţia copilului;
 • evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;
 • colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfasoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
 • dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 • colaborează pe baza de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 • asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
 • prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 • asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 • sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricaror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevazute de actele normative în vigoare;
 • acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor aflate în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
 • organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;
 • asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean.
© 2010- 2023 by DGASPCDB | Made by Floppy