Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati

DGASPC Dambovita anunță intenția de a atribui prin achiziție directă, contractul de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru implementarea proiectului « Modernizare și extindere Complex de Servicii Sociale Casa Soarelui 
17.07.2013

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița anunță intenția de a atribui prin achiziție directă, contractul de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru implementarea proiectului « Modernizare și extindere Complex de Servicii Sociale Casa Soarelui », cod SMIS 24893.   Operatorii economici interesați se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obținerea gratuită, a documentației de atribuire a contractului menționat mai sus. Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achiziții publice, tel. 0245217686/108.DGASPC Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de servicii de auditare financiara pentru implementarea proiectului « Modernizare si extindere Complex de Servicii Sociale Casa Soarelui »...
10.07.2013

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de servicii de auditare financiara pentru implementarea proiectului « Modernizare si extindere Complex de Servicii Sociale Casa Soarelui », cod SMIS 24893.

Operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obtinerea gratuita, a documentatiei de atribuire a contractului mentionat mai sus.
Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achizitii publice, tel. 0245217686/108.DGASPC DAmbovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de servicii de informare si publicitate pentru implementarea proiectului « Modernizare si extindere Complex de Servicii Sociale Casa Soarelui »
10.07.2013

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de servicii de informare si publicitate  pentru implementarea proiectului « Modernizare si extindere Complex de Servicii Sociale Casa Soarelui », cod SMIS 24893.

Operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obtinerea gratuita, a documentatiei de atribuire a contractului mentionat mai sus.
Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achizitii publice, tel. 0245217686/108.In data de 22 iulie 2013, ora 12,00, la sediul DGASPC Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza si desfasura concursul de recrutare - inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
21.06.2013

Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,:
 In data de 22 iulie 2013, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă, pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului strategii, programe, proiecte, rezervată prin planul de ocupare a functiilor publice.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul  organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului strategii, programe, proiecte:
- studii superioare de specialitate ({tiinţe sociale, domeniul {tiinţe economice), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză şi Limba Franceză) – foarte bine;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel) – foarte bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 11 iulie 2013;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 22 iulie 2013, ora 12.00,  la sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 24 iulie 2013, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G.  nr. 1434/2004  privind  atributiile si  Regulamentul  cadru  de  organizare  si  functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea  nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicata.

In vederea ‘nscrierii la concursul sau examenulpentru recrutarea functionarilor publici candidaţii vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, un dosar de inscriere cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.Achizitie directa, contract de servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului « Modernizare si extindere Complex de Servicii Sociale Casa Soarelui », cod SMIS 24893
11.06.2013

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului « Modernizare si extindere Complex de Servicii Sociale Casa Soarelui », cod SMIS 24893.

Operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obtinerea gratuita, a documentatiei de atribuire a contractului mentionat mai sus.
Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achizitii publice, tel. 0245217686/108.Inapoi 1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 89 Inainte

Pagina: 83 of 89

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy