Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati

Anunt angajare - 1 post de inspector de specialitate (S), gradul II, in cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte «Floare de Colt» si 1 post de infirmieră (G), in cadrul Centrului de ingrijire şi Asistentă Pucioasa
29.10.2013

Având in vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,
Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Dambovita, organizează in data de 10.12.2013, ora 9.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

 • 1 post de inspector de specialitate (S), gradul II, În cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte «Floare de Colt»;
 • 1 post de infirrnieră (G), in cadrul Centrului de ingrijire şi Asistentă Pucioasa;

Probele stabilite pentru concurs sau examen:

 • selectia dosarelor de inscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Condiţii de participare la concursul sau exarnenul organizat pentru ocuparea posturilor temporar vacante de inspector de specialitate (S), gradul 11 şi infinnieră (G):

1. Poate participa la concurs sau examen persoana care indeplineşte următoarele conditii generale:

 • are cetăţenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apart inând Spat iului Economic European şi domiciliul in România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicuI de familie sau de unităţile sanitare abilitate; t) indeplineşte conditiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau "in legătură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector de specialitate (S), gradul 1:1, persoana care indeplineşte următoarele condiţii specifice:

 • studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;
 • vechimea minim 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
 • cunoaşterea unei limbi de circulatie intemationala - nivel mediu;
 • cunoştinţe operare PC.

3. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea postului temporar vacant de infumieră (G), persoana care indeplineşte următoarele condiţii specifice:

 • studii generale;
 • vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
 • cunoştinte operare PC.

III. Conditii de desfăşurare a concursului sau examenului:

 • data limită de depunere a dosarelor de inscriere este 12 noiembrie 2013;
 • dosarele de inscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
 • proba scrisă se organizează in data de 10 decembrie 2013, ora 9.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
 • interviul se susţine in data de 12 decembrie 2013, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dămboviţa din str. I.C. Vissarion, nr. 1.

IV. in vederea inscrierii la concurs sau examen, candidaţii vor depune la sediul Direcţiel Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, p-ănă la data de 12.11.2013 un dosar cuprinzănd urmatoarele:

 • cerere de "inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă, in meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere c'ă nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulă rii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate,
 • cun-iculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă insoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.

Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.

Anexam la prezentul anunţ Bibliografia.

Descarca Bibliografie CIA Pucioasa (pdf)

Descarca CSS Floare de colt (pdf)Intâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 - privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie
10.10.2013

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita, informează familiile/persoanele adoptatoare, atestate ca apte pentru adopţie, aflate în evidenţele noastre, că în ziua de 02.11.2013, ora 9.00, la sediul instituţiei, din str. I. C. Vissarion, nr.1, localitatea Târgoviste, judetul Dâmbovita, va avea loc o întâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 - privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie.

Pentru a confirma participarea, rugăm persoanele/familiile adoptatoare interesate, să contacteze Serviciul Adoptii, la nr. de telefon: 0245217686, int.116 sau 124.Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin cerere de oferta, contractul de servicii de medicina muncii si analize medicale profilactice, pentru salariatii din DGASPC...
05.08.2013

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin cerere de oferta, contractul de servicii de medicina muncii si analize medicale
profilactice, pentru salariatii din DGASPC si Unitatile din subordine, dupa cum urmeaza:

 1. Eliberat fisa aptitudini;
 2. Examen clinic general;
 3. Testare psihologica pe medicina muncii;
 4. Analize
  • Ag. HBs;
  • Ac anti HCV;
  • Ac anti HIV;
  • Ex. Coproparazitologic;
  • Ex. Coprobacteriologic;
  • Glicemie;
  • EKG.

Operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obtinerea gratuita,
a documentatiei de atribuire a contractului mentionat mai sus, pana pe data de 14.08.2013.
Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achizitii publice, tel. 0245217686/108.DGASPC Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii (dirigentie de santier) pentru implementarea proiectului « Modernizare si extindere Complex de Servicii Sociale...
22.07.2013

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii (dirigentie de santier) pentru implementarea proiectului « Modernizare si extindere Complex de Servicii Sociale Casa Soarelui », cod SMIS 24893.   Operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obtinerea gratuita, a documentatiei de atribuire a contractului mentionat mai sus. Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achizitii publice, tel. 0245217686/108.Anunt - consultare familii adoptatoare
17.07.2013

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita, informează familiile/persoanele adoptatoare, atestate ca apte pentru adopţie, aflate în evidenţele noastre, că în ziua de 03.08.2013, ora 9.00, la sediul instituţiei, din Str. I.C.Vissarion, nr.1, localitatea Targoviste, judetul Dambovita, va avea loc o întâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 - privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie.Inapoi 1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 89 Inainte

Pagina: 82 of 89

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy