Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati

Concurs recrutare functie publica: - inspector, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul Serviciului Financiar-salarizare...
24.01.2014

Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,:
 In data de 24 februarie 2014, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă, pentru următoarele funcţii publice de execuţie vacante, rezervate prin planul de ocupare a functiilor publice:
- inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Financiar-salarizare;
- referent, clasa III, gradul profesional asistent în cadrul Secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.

II. Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului Financiar-salarizare:
- studii superioare de specialitate ({tiinţe sociale, domeniul {tiinţe economice), absolvite cu diploma de licenta;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză) – bine;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel) – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap:
- vechimea minim 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare – bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 13 februarie 2014;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 24 februarie 2014, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 27 februarie 2014, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Financiar-salarizare:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, actualizată;
5. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
6. H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegarii şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, actualizată;
7. H.G. nr. 264/2003, republicata, actualizată, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
5. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
6. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.

In vederea ‘nscrierii la concursul sau examenulpentru recrutarea functionarilor publici candidaţii vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, un dosar de inscriere cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.Propunere proiect strategia judeteana de asistenta sociala 2014-2020
22.01.2014Intâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 - privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie
20.01.2014

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita, informează familiile/persoanele adoptatoare, atestate ca apte pentru adopţie, aflate în evidenţele noastre, că în ziua de 08.02.2014, ora 9.00, la sediul instituţiei, din Str. I.C.Vissarion, nr.1, localitatea Targoviste, judetul Dambovita, va avea loc o întâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 - privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie.

Pentru a confirma participarea, rugam persoanele/familiile adoptatoare interesate, sa contacteze Serviciul Adoptii, la nr. de telefon: 0245217686, int.116 sau 124.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului anunță intenția de a încheia parteneriate în vederea eliberării de proiecte pentru apelul ,,SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situații de risc’’, lansat pe 18.12.2013, de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program (OP) al RO10 ,,Copii și tineri aflați în situații de risc și initiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale’’, program finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.
06.01.2014

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului anunță intenția de a încheia parteneriate în vederea eliberării de proiecte pentru apelul ,,SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situații de risc’’, lansat pe 18.12.2013, de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS),  în calitate de Operator de Program (OP) al RO10 ,,Copii și tineri aflați în situații de risc și initiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale’’, program finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Principalele activități ale proiectelor:

  1. Servicii ce vizează creșterea accesului tinerilor în situații de risc la educația formală și nonformală;
  2. Informare și comunicare/campanii de conștientizare/servicii pe diferite teme legate de nevoile grupurilor țintă;
  3. Servicii specifice pentru tineri care părăsesc centrele rezidențiale, la vârsta de 18 ani sau după (cum ar fi serviciile rezidențiale, servicii care au scopul de a facilita reintegrarea tinerilor în familii);
  4. Servicii de sprijin pentru tineri și familiile lor care se confruntă cu probleme specifice;
  5. Servicii integrate de angajare pentru tinerii în situații de risc;
  6. Programe de formare pentru tineri în situații de risc privind îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor cerute pe piața forței de muncă;
  7. Măsuri de sprijin pentru nevoile tinerilor în situații de risc, care sunt părinți sau vor deveni părinți;
  8. Sesiuni de formare și activități pentru schimbul de experiență, vizite de studiu pentru specialiști/personal care furnizează servicii tinerilor defavorizați cu scopul de a dobândi noi cunoștințe și abilități specifice pentru a lucra cu ei;
  9. Stimulente care vizează creșterea motivației și a mobilizării beneficarilor pentru activitățile proiectului.

Cei interesați pot trimite solicitarea la sediul D.G.A.S.P.C. Dâmbovita, str. I. C. Vissarion, nr. 1, secretariat.DGASPC Db anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de furnizare pulpa porc si pulpa vita, in vederea aprovizionarii centrelor din subordine, pentru perioada ianuarie - decembrie 2014
04.12.2013

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de furnizare pulpa porc si pulpa vita, in vederea aprovizionarii centrelor din subordine, pentru perioada ianuarie - decembrie 2014, cu posibilitate de prelungire in conditiile legii, pentru inca 4 luni (ianuarie - aprilie 2015).

Operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, pentru obtinerea gratuita, a documentatiei de atribuire a contractului mentionat mai sus. Data limita pentru depunerea ofertelor este 18.12.2013, ora 9.00.

Informatii suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dambovita, Biroul achizitii publice, tel. 0245217686/108.Inapoi 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 88 Inainte

Pagina: 80 of 88

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy