Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati

Anunt intalnire familii adoptatoare - 22.08.2014
07.08.2014

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, informeaza familiile/persoanele adoptatoare atestate ca apte pentru adoptie, aflate in evidentele noastre, ca in ziua de 22.08.2014, ora 14.00, la sediul institutiei din str. I.C. Vissarion, nr.1, localitatea Targoviste, judetul Dambovita, va avea loc intalnirea consultativa in vederea informarii cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 privind aprobarea unor masuri vizand asigurarea transparentei unor etape administrative derulate in cadrul procedurilor de adoptie.

Pentru a confirma participarea, rugam persoanele/familiile adoptatoare interesate, sa contacteze Serviciul Adoptii, la nr. de telefon 0245217686, int.116 sau 124.Posturi vacante
05.08.2014

Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată, in data de 2 septembrie 2014, ora 14,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de promovare intr-o funcţie publică de conducere vacantă, pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte, rezervată promovării din planul de ocupare a functiilor publice.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul organizat pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre domeniile {tiinte sociale şi politice, Stiinte umaniste, Stiinte economice;
- să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 20 august 2014;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1 la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 2 septembrie 2014, ora 14.00, ;
- interviul se susţine în data de 5 septembrie 2014, ora 9.00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. In vederea ‘nscrierii la concurs, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, până la data de 20.08.2014 un dosar  cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
f) cazierul administrativ.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.

V. Bibliografia stabilită pentru concurs:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare  ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
5. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată.
6. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată;
7. H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru  protectia  copilului;
8. H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
9. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;

Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.Posturi vacante
30.07.2014

Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,:

 In data de 8 septembrie 2014, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă, pentru următoarele funcţii publice de execuţie vacante, rezervate prin planul de ocupare a functiilor publice:
- inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului management de caz pentru copii;
- inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului buget-contabilitate;
- inspector, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului buget-contabilitate;

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.

II. Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului management de caz pentru copii:
- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistenţei sociale;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare PC – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului buget-contabilitate:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză) – bine;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel) – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului buget-contabilitate:
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză) – bine;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel) – bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 12 august 2014;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 8 septembrie 2014, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 11 septembrie 2014, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant şi gradul profesional asistent în cadrul Serviciului buget-contabilitate:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, actualizată;
5. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
6. H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegarii şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, actualizată;
7. H.G. nr. 264/2003, republicata, actualizată, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului management de caz pentru copii:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, republicată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

In vederea ‘nscrierii la concursul sau examenulpentru recrutarea functionarilor publici candidaţii vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, un dosar de inscriere cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.DGASPC Dâmbovița anunță intenția de a atribui prin achiziție directă, contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții (cod CPV 71247000-1 - servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții)
22.07.2014

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița anunță intenția de a atribui prin achiziție directă, contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții (cod CPV 71247000-1 - servicii de supraveghere a lucrărilor de construcții) – pentru „Lucrări de reparații curente, inclusiv înlocuire tâmplărie la sediul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, etapa I - Reparații învelitoare”.

Documentația de atribuire a contractului menționat mai sus se regăsește în fișierul atașat. Data limită pentru depunerea ofertelor este 30.07.2014, ora 11.00.

Informații suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, Biroul achiziții publice, tel. 0245217686/108.

Descarca documentatiePosturi vacante
11.07.2014

Având în vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, organizează ‘n data de 01.09.2014, ora 12.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 1 post de referent (M), gradul IA, în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte ”Floare de Colţ”;
- 1 post de asistent medical (PL), în cadrul Centrului de Ingrijire şi Asistenţă Pucioasa;
- 1 post de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte;
- 1 post de inspector de specialitate, gradul IA în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte;
- 1 post de psiholog în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte.

I. Probele stabilite pentru concurs sau examen:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacantede referent (M), gradul IA, asistent medical (PL), inspector de specialitate, gradul I, inspector de specialitate, gradul IA şi psiholog:

1. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacantde referent (M), gradul IA, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

  1. vechimea minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
d) cunoştinţe operare PC.

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical (PL),persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii postliceale, finalizate cu: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară, scoală de specializare postliceală sanitară, sau şcoală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţământului şi {tiinţei/Ministerul Educaţiei Naţionale; certificat de absolvire şcoală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale/Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; atestat eliberat de Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii; certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice;
b) vechimea minim 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
d) cunoştinţe operare PC.

4. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de inspector de specialitate (S), gradul I, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;
b) vechimea minim 4 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
d) cunoştinţe operare PC.

5. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de inspector de specialitate (S), gradul IA, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;
b) vechimea minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
d) cunoştinţe operare PC.

6. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de psiholog (S), persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii superioare de specialitate (Stiinte sociale, Domeniul Psihologie), absolvite cu diploma de licenta;

  1. vechimea minim 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
  2. cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
  3. cunoştinţe operare PC.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului sau examenului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 25 iulie 2014, ora 14,00;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 1 septembrie 2014, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 4 septembrie 2014, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. In vederea ‘nscrierii la concurs sau examen, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, până la data de 25.07.2014 un dosar  cuprinzând următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.

Anexam la prezentul anunţ Bibliografia.Inapoi 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 89 Inainte

Pagina: 78 of 89

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy