Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, informează familiile/persoanele adoptatoare ca în ziua de 06.12.2014, ora 10.00 va avea loc o întâlnire consultativă
20.11.2014

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, informează familiile/persoanele adoptatoare, atestate ca apte pentru adopție, aflate în evidențele noastre, ca în ziua de 06.12.2014, ora 10.00, la sediul instituției, din str. I.C.Vissarion, nr.1, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița, va avea loc o întâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012- privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenței unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopție.

Pentru a confirma participarea, rugăm persoanele/familiile adoptatoare interesate, să contacteze Serviciul Adoptii, la nr. de telefon: 0245217686, int.116 sau int.124.Se cauta colaboratori - psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educație și pedagog de recuperare.
04.11.2014

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița, anunță intenția de a identifica în vederea colaborării, persoane care au următoarele specializări: psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educație și pedagog de recuperare.

Persoanele interesate sunt rugate să se adreseze Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița, din str. I.C. Vissarion, nr. 1, Târgoviște, telefon 0245217686, int. 104.Posturi vacante - concurs 24.11.2014
14.10.2014

Având în vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, organizează ‘n data de 24.11.2014, ora 12.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 3 posturi de infirmier (G) în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă Pucioasa;
- 2 posturi de referent (M), gradul I în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Floare de Colţ”.
- 2 posturi de referent (M), gradul II în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Floare de Colţ”;
- 1 post de referent (M), gradul IA, în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte ”Floare de Colţ”;
- 1 post de referent (M), gradul I, în cadrul Centrului de Servicii Comunitare “Floarea Speranţei” Pucioasa;
- 1 post de inspector de specialitate (S) în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte.

I. Probele stabilite pentru concurs sau examen:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacantede infirmier (G), referent (M), gradul I, referent (M), gradul II, referent (M), gradul IA, inspector de specialitate (S):

1. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea posturilor vacante de infirmieră (G), persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii generale;
b) vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de referent (M), gradul I, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

  1. vechimea minim 4 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
d) cunoştinţe operare PC.

4. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de referent (M), gradul II, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

  1. vechimea minim 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
d) cunoştinţe operare PC.

5. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacantde referent (M), gradul IA, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

  1. vechimea minim 7ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
d) cunoştinţe operare PC.

6. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de inspector de specialitate (S), persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
b) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
c) cunoştinţe operare PC.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului sau examenului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 24 octombrie 2014, ora 14,00;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 24 noiembrie 2014, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 27 noiembrie 2014, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. In vederea ‘nscrierii la concurs sau examen, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, până la data de 24.10.2014 un dosar  cuprinzând următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.

Anexam la prezentul anunţ Bibliografia.Posturi vacante
05.09.2014

Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,:

 In data de 8 octombrie 2014, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie vacantă, pentru următoarele funcţii publice de execuţie vacante, rezervate prin planul de ocupare a functiilor publice:
- 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului management de caz pentru copii;
- 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului financiar-salarizare;
- 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Biroului achiziţii publice;
- 2 posturi de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte;
- 1 post de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.

II. Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului management de caz pentru copii:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare PC – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului financiar-salarizare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză) – bine;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel) – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului achiziţii publice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză) – bine;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel) – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului strategii, programe, proiecte:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză) – bine;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel) – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (Limba Engleză) – bine;
- cunoştinţe operare PC (Word, Excel) – bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 25 septembrie 2014;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 8 octombrie 2014, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 13 octombrie 2014, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului financiar-salarizare:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, actualizată;
5. Ordinul nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
6. H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegarii şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, actualizată;
7. H.G. nr. 264/2003, republicata, actualizată, privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului management de caz pentru copii:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, republicată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, republicată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului de consiliere pentru părinţi şi copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, republicată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
8. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului;

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului achiziţii publice:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
5. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari  publice  si  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii, actualizată;
6. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată.

In vederea ‘nscrierii la concursul sau examenulpentru recrutarea functionarilor publici candidaţii vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, un dosar de inscriere cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.Solicitare oferta servicii medicale - cod CPV 85147000-1- servicii medicina muncii, 85140000-2 – diverse servicii medicale – testare psihologică, 85148000-8 – servicii de analize medicale
08.08.2014

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului vă solicită ofertă de preț pentru servicii medicale (cod CPV 85147000-1- servicii medicina muncii, 85140000-2 – diverse servicii medicale – testare psihologică, 85148000-8 – servicii de analize medicale) pentru salariații D.G.A.S.P.C. Dâmbovița pentru anul 2014.

Documentația de atribuire a contractului menționat mai sus se regăsește în fișierul atașat. Termenul limită de depunere a ofertelor este 20.08.2014, ora 10.00.

Informații suplimentare: D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, Biroul achiziții publice, tel. 0245217686/108.


Click aici pentru a descarca documentatiaInapoi 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 89 Inainte

Pagina: 77 of 89

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy