Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Noutati

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița anunță intenția de a atribui prin achiziție directă, următoarele contracte de furnizare alimente, în vederea aprovizionării centrelor din subordine, pentru perioada martie - decembrie 2015...
29.01.2015

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița anunță intenția de a atribui prin achiziție directă, următoarele contracte de furnizare alimente, în vederea aprovizionării centrelor din subordine, pentru perioada martie - decembrie 2015:

  • contract de furnizare compoturi și gemuri din fructe;
  • contract de furnizare condimente și mirodenii;
  • contract de furnizare ulei rafinat de floarea soarelui;
  • contract de furnizare cartofi; - contract de furnizare produse de morărit și zahăr;
  • contract de furnizare paste făinoase; - contract de furnizare ouă și alte produse alimentare perisabile;
  • contract de furnizare pulpă porc și pulpă vită.

Documentațiile de atribuire aferente acestor achiziții se regăsesc în fișierele atașate. Pentru informații suplimentare, operatorii economici interesați se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achiziții publice, pentru obținerea de informații suplimentare, tel. 0245217686 interior 108.

Descarca documentatiaCATRE FURNIZORII PRIVATI ACREDITATI DE SERVICII SOCIALE - adresa privind costurile pentru fiecare tip de serviciu social.
22.12.2014

Avand in vedere solicitarea de clarificari cu privire la modul de calcul a drepturilor aferente copiilor beneficiari de masuri de protectie speciala in servicii de tip rezidential privat, va atasam adresa w. 66693121.11.2014 a Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in care sunt detaliate costurile pentru fiecare tip de serviciu social.

Descarca adresaExternalizare servicii sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului
15.12.2014

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița anunță intenția de a externaliza servicii sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului, CPV 85311200-4 servicii sociale pentru persoane cu dizabilităti/ CPV 85311300-5 servicii sociale pentru copii și tineri, în vederea încheierii de contracte de furnizare de servicii sociale cu furnizorii privați acreditați în condițiile legii, pentru anul 2015. Anexăm prezentului anunț documentația privind atribuirea contractelor de servicii sociale.

Furnizorii privați interesați pot trimite solicitarea însoțită de documentația completată și semnată, conform cerințelor, la sediul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Târgoviste, secretariat.

>> Descarca documentatiaPosturi vacante
11.12.2014

Având în vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, organizează ‘n data de 21.01.2015, ora 12.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 2 posturi de infirmier , studii generale (G), în cadrul Centrului de îngrijire şi asistenţă Pucioasa;
- 2 posturi de referent, studii medii (M), gradul II în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Floare de Colţ”;
- 1 post de inspector de specialitate, studii superioare (S), în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte “Floare de Colţ”.

I. Probele stabilite pentru concurs sau examen:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacantede infirmier (G), referent (M), gradul II, inspector de specialitate (S):
1. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea posturilor vacante de infirmieră (G), persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii generale;
b) vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de referent (M), gradul II, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

  1. vechimea minim 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
d) cunoştinţe operare PC.

4. Poate participa la concurs sau examen pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de inspector de specialitate (S), persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
b) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
c) cunoştinţe operare PC.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului sau examenului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 29 decembrie 2014, ora 16,30; în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare; rezultatele selectării dosarelor de înscriere se vor afişa în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 21 ianuarie 2015, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1; rezultatele probei scrise se vor afişa în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- interviul se susţine în data de 27 ianuarie 2015, ora 14.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1; rezultatele probei orale se vor afişa în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

IV. In vederea ‘nscrierii la concurs sau examen, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Ilie Claudia, secretarul comisiei de concurs, până la data de 29.12.2014 un dosar  cuprinzând următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.

Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.

Anexam la prezentul anunţ Bibliografia.

DescarcaAnunt achizitii directe - furnizare legume conservate
08.12.2014

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a atribui prin achizitie directa, contractul de furnizare legume conservate, in vederea aprovizionarii centrelor din subordine, pentru perioada ianuarie - decembrie 2015.

Documentatia de atribuire aferenta acestei achizitii se regaseste in fisierele atasate.

Pentru informatii suplimentare, operatorii economici interesati se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achizitii publice, tel. 0245217686 interior 108.

Descarca documentatie:Inapoi 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 89 Inainte

Pagina: 76 of 89

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy