Regulament
Declaratii de avere
Programul de audienţe:
 
- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

 
Program functionare:
 
• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

 
 
Raport activitate DGASPC 2009
 
Raport solutionare petitii
 
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
 
 
Comunicate de presa

Noutățile normative promovate de Legea 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
07.10.2013

Click pentru download comunicat

Legea 257/2013 pentru  modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 607 din 30 septembrie 2013 și aduce o serie de modificări legislative și anume:

 • Au fost stabilite criteriile de determinare a interesului superior al copilului. Astfel, în dosarele în care se stabilesc măsuri privind minorii, mai ales în situația în care părinții nu se înțeleg cu privire la locuința copilului, se va tine cont de antecedentele partilor aflate in litigiu, de gradul de atasament al copiilor fata de fiintele dragi din jurul lor, de ofertele parentale privind disponibilitatea fiecărui părinte de a-l implica pe celălalt în menținerea relațiilor personale cu copilul.
 • Este specificată exercitarea autorității parintești de către ambii părinți sau de un singur părinte, armonizându-se astfel legislația cu noul cod civil, în care este specificată custodia comună parentală. Astfel, după despărțirea părinților, exercitarea autorității părintești se realizează în comun de către ambii părinți. Se consideră motive întemeiate pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte, alcoolismul, boala psihică, dependenţa de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă,  precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.
 • În caz de neînţelegere între părinţi cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu copilul, instanţa va stabili un program în funcţie de vârsta copilului, de nevoile de îngrijire şi educare ale acestuia, de intensitatea legăturii afective dintre copil şi părintele la care nu locuieşte, de comportamentul acestuia din urmă, precum şi de alte aspecte relevante în fiecare caz în parte. Criteriile de determinare a interesului superior al copilului vor fi avute în vedere şi la stabilirea programului de relaţii personale şi cu celelalte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie. Părintele la care copilul locuieşte are obligaţia de a sprijini menţinerea relaţiilor personale ale copilului cu celălalt părinte. În cazul în care părintele la care copilul locuieşte împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanţă sau convenit de părinţi, părintele la care nu locuieşte în mod statornic poate cere serviciului public de asistenţă socială în circumscripţia căruia se află locuinţa copilului, să monitorizeze relaţiile personale cu copilul pentru o durată de până la 6 luni. Raportul de monitorizare se înmânează fiecăruia dintre părinţi şi poate fi folosit ca probă în instanţă. În vederea asigurării menţinerii relaţiilor personale ale copilului cu părinţii săi sau cu alte persoane alături de care s-a bucurat de viaţa de familie, precum şi pentru asigurarea înapoierii copilului la locuinţa sa la terminarea perioadei de vizită, instanţa poate dispune, la cererea părintelui interesat sau a altei persoane îndreptăţite, una sau mai multe măsuri cu caracter asiguratoriu sau a unor garanţii.
 • Plasamentul în regim de urgență prevede căteva modificări și anume;

Plasamentul în regim de urgenţă este o măsură de protecţie specială, cu caracter temporar, care se stabileşte pentru copilul aflat în următoarele situaţii: a) abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violenţă; b) găsit sau părăsit în unităţi sanitare.

Noua lege menționează că plasamentul în regim de urgenţă se poate dispune şi în cazul copilului al cărui unic ocrotitor legal sau ambii au fost reţinuţi, arestaţi, internaţi sau în situaţia în care, din orice alt motiv, aceştia nu-şi pot exercita drepturile şi obligaţiile părinteşti cu privire la copil.

Pe toată durata plasamentului în regim de urgenţă se suspendă de drept exerciţiul drepturilor părinteşti, până când instanţa judecătorească va decide cu privire la menţinerea sau înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti. Pe perioada suspendării, drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la persoana copilului sunt exercitate şi, respectiv, îndeplinite de către persoana, familia, asistentul maternal sau şeful serviciului de tip rezidenţial care a primit copilul în plasament în regim de urgenţă, iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate şi respectiv îndeplinite de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
Măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care se găseşte copilul aflat în situaţiile prevăzute de lege, dacă nu se întâmpină opoziţie din partea reprezentanţilor persoanelor juridice, precum şi a persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia copilului respectiv. Pentru copilul aflat în situaţiile prevăzute de lege, măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

În situaţia plasamentului în regim de urgenţă dispus de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aceasta este obligată să sesizeze instanţa judecătorească în termen de 5 zile de la data la care a dispus această măsură. În situaţia în care nu se mai menţin împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurii plasamentului în regim de urgenţă, directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului poate dispune, în termenul prevăzut mai sus revocarea măsurii de plasament în regim de urgenţă.

Ordonanţa preşedinţială de plasare a copilului în regim de urgenţă la o persoană, familie, asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial, licenţiat în condiţiile legii, este dată în aceeaşi zi, instanţa pronunţându-se asupra măsurii solicitate pe baza cererii şi actelor depuse, fără concluziile părţilor.

Dacă instanța sau comisia pentru protecția copilului stabilesc plata contribuției pentru părinți, iar plata contribuției la întreținerea copilului nu este posibilă, instanța obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 - 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acțiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării masurii de protecție specială, pe raza administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reședința. 
Propunerea de încetare a măsurii de protecţie şi reintegrarea în familie este însoţită, în mod obligatoriu, de documente din care să reiasă participarea părinţilor la şedinţe de consiliere, astfel încât reintegrarea să se realizeze în cele mai bune condiţii.

La încetarea măsurilor de protecţie specială prin reintegrarea copilului în familia sa, serviciul public de asistenţă socială, organizat la nivelul municipiilor şi oraşelor, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului, de la domiciliul sau, după caz, de la reşedinţa părinţilor, au obligaţia de a urmări evoluţia dezvoltării copilului, precum şi modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil. În acest scop, acestea întocmesc rapoarte lunare pe o perioadă de minimum 6 luni.

 • În noua lege este introdus un  capitol intitulat Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate.  Astfel, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz. Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni. Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată. Dupa ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul. Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi serviciile de care aceştia pot beneficia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Serviciul public de asistenţă socială şi centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională au obligaţia de a dezvolta servicii de consiliere specializată destinate copilului care a revenit în ţară, după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.
 • O altă modificare se referă la  prestarea de către copii a activităților remunerate. Astfel, este interzisă orice practică prin intermediul căreia un copil este dat de unul sau de ambii părinţi ori de reprezentantul lui legal, în schimbul unei recompense, unor datorii sau nu, cu scopul exploatării copilului prin muncă. Prestarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling este condiţionată de informarea prealabilă a serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul copilului.
 • În ceea ce privește  protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal, noua lege menționează că părinţii copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal au obligaţia de a participa la şedinţele de consiliere efectuate de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în baza unui program personalizat de consiliere psihologică. Copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal va fi însoţit şi asistat de către un psiholog sau asistentul social, desemnat de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în orice etapă a cercetării penale.
 • Sancțiuni  pentru încălcarea legislației recent adoptate

Vechiul cadru legal privind protecția copilului, care a fost adoptat în 2004, a fost ineficient și permanent criticat din cauză că nu instituia amenzi usturatoare pentru contravenienții care încălcau prevederile legale. Noul cadru normativ rezolvă în bună parte această problemă, stabilind maxime mult mai mari ale amenzilor aplicate în cazul nerespectării normelor legale în domeniul protecției drepturilor copilului.


Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice
01.10.2013

Click pentru download comunicat

Cu ocazia  Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa,  i-a  sărbătorit pe cei 57 beneficiari vârstnici cu dizabilități din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa.

La manifestări au participat  din partea  Arhiepiscopiei Târgoviștei- Părinte Protopop Hârciu Cătălin, din partea Consiliului Județean Dâmbovița- Secretar județean Ivan Vasile Ivanoff, din partea  Agenției  Județene  pentru  Plăți și Inspecție Socială- Director – Mihai Toni Ciprian, iar din partea DGASPC Dâmbovița – Director general Cristiana Bucur și Directori generali adjuncți Dinu Doinița și Iamandi Katalin.                                          smin.

Elevi și profesori de la Școala gimnazială Runcu și Școala gimnazială nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”  din Pucioasa, îndrumați de profesor Negulescu Maria și învățător Saghin Claudia, au susținut  un program de cântece, poezii și dansuri intitulat “Toamna aurie a vieții”.

Beneficiarii din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa au participat la o masă festivă și și-au încheiat ziua cu audiții muzicale.


Conferinta de presa
29.07.2013

Click pentru download comunicat

 • Parteneriat DGASPC Dâmbovița cu Organizația ONLUS Ponte del Sorriso Italia și  Consiliul Local Municipal Târgoviște

Obiectul parteneriatului constă în reabilitarea, reamenajarea, renovarea, modernizarea și dotarea fostei Școli nr. 7 Priseaca, în vederea organizării și funcționării unei case de tip familial, în care să se asigure condiții de locuire pentru copiii și tinerii aflați în sistemul de protecție de tip rezidențial al DGASPC Dâmbovița.
Astfel, Consiliul Local Târgoviște a atribuit CJD- DGASPC Dâmbovița, în folosință gratuită, imobilul în care a funcționat Școala nr. 7 din cartierul Priseaca, iar Organizația ONLUS Ponte del Sorriso Italia va realiza pe cheltuiala sa lucrările de reabilitare, modernizare, reamenajare și dotare.

 • Parteneriat DGASPC Dâmbovița cu  SC General Optic SRL,  Asociația „Eu pot!” Târgoviște  și  SC Rhein Vision SRL

În data de 12 februarie 2013 a fost semnat acordul de colaborare între  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmbovița), SC General Optic SRL,  Asociația „Eu pot!” Târgoviște  și  SC Rhein Vision SRL,  având ca obiectiv corectarea deficiențelor vizuale prin ochelari pentru copiii care beneficiază de măsură de protecție specială.
Din luna martie 2013 și până în prezent,  47 copii au beneficiat de consultații optometrice și oftalmologice, asigurarea tratamentelor necesare precum și rame de ochelari și lentilele corectoare necesare corecțiilor optice.   
Urmează ca și alți copii aflați în plasament să beneficieze de serviciile oferite gratuit de către partenerii noștri.

 • Parteneriat cu Fundația Motivation România

Obiectul colaborării încheiate în februarie 2013, îl constituie desfășurarea de programe de instruire pentru viața independentă și alte acțiuni comune de promovare a incluziunii sociale, adresate copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități locomotorii din județul Dâmbovița, atât din cadrul unităților de protecție a DGASPC Dâmbovița cât și din comunitățile locale.
Activitățile Fundației Motivation  România se derulează în cadrul Centrului Regional de Training Prahova, înființat prin proiectul Roțile Schimbării –către servicii adecvate pentru utilizatorii de scaun rulant, proiect cofinanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.
Astfel, până în prezent, 2 persoane au beneficiat de scaun rulant oferit de către fundație și 15 copii din Târgoviște au fost evaluați somato-metric și privind aptitudinile fizice în vederea prescrierii de echipamente assistive și de mobilitate persoanlizate.

 • Parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Protecția Copilului și cu Fundația SERA România

Acesta a constat în participarea în perioada aprilie-iulie 2013 a 75 specialiști din cadrul DGASPC Dâmbovița, la cursul de instruire  “Direcții de îmbunătățire a eficacității organizaționale a sistemului de protecție a copilului în România”, destinat specialiștilor care lucrează în domeniul protecției drepturilor copilului, precum și persoanelor implicate în domeniul de referință, organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a sistemului de protecție a copilului în România”, cod SMIS 26554, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității  Administrative 2007-2013 și implementat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Protecția Copilului în parteneriat cu Fundația SERA România.

 • Parteneriat cu Asociaţia  „Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi  Toxicomanilor” (ALIAT)- Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele Dependente de Alcool Dâmboviţa

  Scopul colaborării încheiate la sfârșitul lunii martie 2013 este oferirea de servicii integrate (sociale şi psihologice) de către specialiştii ALIAT pentru copii şi tinerii cu riscul de a avea un consum problematic de substanţe psihoactive, tutun, alcool, aflaţi în evidența sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului Dâmboviţa.
Acțiunile din cadrul acestui parteneriat sunt la începutul derulării și au constat în întâlniri cu beneficiarii din cadrul Complexului de Servicii Sociale" Floare de Colț" Târgoviște și stabilirea unui calendar de acțiuni comune.

 •   Parteneriat cu Fundația Sera România

Acest parteneriat încheiat în martie 2013 are ca obiectiv elaborarea prin acțiuni comune a unui proiect pilot privind  identificarea, elaboarea și aplicarea unor măsuri privind reintegrarea/integrarea copiilor aflați cu măsură de protecție specială, precum și elaborarea unei metodologii cu instrumente de lucru necesare derulării unui astfel de program.
Astfel, se urmărește reintegrarea în familie a cel puțin 50 beneficiari, identificați cu posibilități de reintegrare, însă cu resurse materiale reduse și/sau condiții de locuit precare.  Sumele care urmează a fi alocate de către Fundația Sera România și Consiliul Județean Dâmbovița în acest scop reprezintă 1/3 din sumele destinate menținerii acestor copii în sistemul de protecție al DGASPC Dâmbovița.
Până în prezent au fost identificați cei 50 copii aflați în sistemul de protecție  socială, iar pentru 20 dintre aceștia s-a realizat evaluarea lor și a familiilor din punct de vedere social, psihologic, precum și ancheta socială din care rezultă necesitățile materiale. Astfel, urmează ca partenerii să vireze suma necesară, în funcție de devizul întocmit, iar specialiștii DGASPC Dâmbovița vor continua evaluarea și a celorlalți copii și a familiilor acestora.

 • Caravana "CASPER", la Târgovişte -"Dărâmăm ziduri pentru a construi punţi"

La invitația Asociației  Phoenix  Speranța  Mediaș,  DGASPC  Dâmbovița a participat la acțiunea organizată de către reprezentanții asociației, în cadrul campaniei naționale de sensibilizare a comunității, în vederea schimbării atitudinii sociale privind persoanele cu dizabilități.
Astfel, în data de 18.07.2013, Caravana "CASPER", - "Dărâmăm ziduri pentru a construi punţi" a ajuns și la Târgoviște.  Acțiunea s-a derulat în cadrul proiectului  „Servicii sociale integrate și formare vocațională pentru persoane cu abilităţi” POSDRU/96/6.2/S/54702.
Participanții la eveniment au realizat un zid simbolic, pe care scria DIZABILITĂŢI și au dărâmat primele trei litere, numai pentru a simboliza ceea ce încearcă să transmită, și anume  să punem accentul pe abilitate şi să încurajăm angajatorii să integreze persoane cu dizabilitate la locul de muncă.
Obiectivul campaniei naționale derulată în 25 de orașe din România este de a oferi “mai multă informație, pentru mai puține prejudecăți”.

 • Parteneriat cu Fundația " Anisia Ioana"  Dâmbovița

Cantina  "Sfinții Apostoli Petru și Pavel", din cadrul Fundației "Anisia Ioana ", este o unitate  privată de asistență socială ce prestează servicii  sociale gratuite, persoanelor aflate într-o situație socio-economică dificilă, serviciile constând în pregătirea și asigurarea hranei (prânzul), hrana distribuindu-se la sediul Cantinei din Târgoviște, str. Udriște Năsturel , bl. 19-20, Magazin nr. 44.
Colaborarea cu DGASPC Dâmbovița constă în asigurarea de către fundație a unei mese pe zi pentru copiii aflați în plasament familial în localitatea Târgoviște, precum și familiilor în care se află copiii, dacă acestea se încadrează în criteriile de acordare a serviciului social.  
Fundația "Anisia Ioana" va asigura prânzul și pentru copiii aflați în plasament la Complexul de Servicii Sociale "Floare de Colț" și urmează cursurile Școlii Speciale din Târgoviște.


Situaţia preluărilor în regim de urgență pe semestrul I 2013, ca urmare a sesizărilor privind copii abuzați, neglijați, exploatați
10.07.2013

Click pentru download comunicat

In perioada 01.01.2013 – 30.06.2013, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului a efectuat un număr de 200 deplasări pe raza judeţului Dâmboviţa, ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 37 deplasări au fost preluați  în regim de urgență un număr de 45 copii (24 băieți și 21 fete), care au fost plasați după cum urmează: 16 copii la asistenți maternali profesioniști, 19 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Târgoviște, 6  copii la rude sau la alte familii și 4 copii la Centrul de primire in regim de urgență pentru copilul cu handicap Găești.
Cei 45 copii au fost preluați pe baza Dispozițiilor Directorului General al D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

În urma a două deplasări, s-a propus  instanței judecătorești, emiterea unei ordonanțe președințiale de preluare în regim de urgență a 8 copii.
În urma a 163 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Cazurile au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

De asemenea,  tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea Spitalelor Târgoviște și Pucioasa,  au fost  preluați  în regim de urgență un număr de 18 copii (8 băieți și 10 fete), părăsiți în maternitate, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență. De la începutul anului 2013 s-au întocmit adrese către Primăriile din județul Dâmbovița, pentru 81 mame minore, în vederea monitorizării situației cuplului mamă-copil.


PARTENERIATUL - Solutie eficienta pentru servicii sociale sustenabile in judetul Dambovita
18.06.2013

Click pentru download comunicat

În data de 18 iunie 2013, la sediul Consiliului Județean Dâmboviţa (CJD), a fost organizata o masă rotundă cu titlul Parteneriatul – soluţie eficientă pentru servicii sociale sustenabile în judeţul Dâmboviţa.

La eveniment au participat Codrin Scutaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Paul Sima, consilier metodologie în cadrul  Direcției  Protecția Persoanelor cu Handicap- MMFPSPV,  Adrian Țuțuianu, președinte CJD, Gabriel Grozavu, vicepreședinte CJD,  Ivan Vasile Ivanoff, secretar CJD, Violeta Alexandru- director  Institutul de Politici Publice (IPP), Elena Iorga, director programe- IPP, Cristiana Bucur- director general DGASPC Dâmbovița, Doinița Dinu-director general adjunct DGASPC Dâmbovița, Marcela Iordache- director adjunct Direcția de Asistență Socială Târgoviște, Toni Ciprian Mihai- director AJPIS, precum și reprezentanți ai  autorităților publice locale și ai Organizațiilor neguvernamentale (ONG) care acționează în domeniul asistenței sociale.

Acțiunea a fost organizată de către  Consiliul Județean Dâmbovița, în colaborare cu Institutul de Politici Publice București.

Institutul de Politici Publice Bucuresti este o organizatie neguvernamentala care militeaza pentru cresterea calitatii proceselor de elaborare a politicilor publice in Romania.

Acest eveniment a fost organizat cu scopul identificării punctelor comune de interes din domeniul serviciilor sociale, respectiv a oportunităţilor de parteneriat cu organizaţii neguvernamentale active în acest sector.  Astfel, în paralel cu lucrările mesei rotunde, s-a desfășurat în Piața Tricolorului din Târgoviște,târgul  serviciilor sociale din Dâmboviţa.

Proiectul de colaborare a constat în:

 1. Elaborarea unui chestionar” de catre IPP pentru colectarea de date statistice despre nevoile sociale si oferta de servicii sociale existente, chestionar ce a fost distribuit in cele 89 localitati ale judetului.
 2. Organizarea unei mese rotunde (in sala mare a Consiliului Judetean) cu aproximativ 60 de invitati:
  - 25 ONG-uri
  - primari  
  - reprezentanti ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
 3. Organizarea in paralel al unui targ al serviciilor sociale

Participanții au fost ONG-uri prestatoare de servicii sociale și centre din cadrul DGASPC Dâmbovița.

Targul a fost vizitat  la sfârșitul dezbaterii de către participanții la „masa rotunda”, dar si de catre cetățenii orașului.


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy