Regulament
Declaratii de avere
Programul de audienţe:
 
- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

 
Program functionare:
 
• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

 
 
Raport solutionare petitii
Raport solutionare petitii
 
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
Raport evaluare lege 544/2001
 
 
Comunicate de presa

Conferinta de presa cu tema Bilant de activitate 2013
21.01.2014

Click pentru download comunicat

Activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în anul 2013, a fost marcată de continuarea eforturilor de creștere a calității în furnizarea serviciilor sociale și eficientizare a acestora.  Astfel, au fost derulate activități  conform cadrului legislativ, asigurând la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi alte persoane aflate în nevoie.
Activitatea de protecţie a drepturilor copilului

 • S-a urmărit reducerea numărului de copii cu măsură de protecţie specială prin creşterea numărului de reintegrăridin sistemul de protecţie al copilului, prin susţinerea  familiei naturale sau extinse în vederea accesării serviciilor sociale de la nivel comunitar, precum şi prin încurajarea şi sprijinirea adopţiei naţionale.

Măsura de protecţie specială

Număr
copii la data de 31decembrie 2012

Număr
copii la data de 31decembrie 2013

- plasament la asistent maternal profesionist

668

630

- plasament familial la rude/alte persoane, tutele

488

450

- plasament de tip rezidenţial –centre, case de tip familial, apartamente, subordonate DGASPC

142

129

- plasament de tip rezidenţial –centre, case de tip familial, OPA

64

90

Total

1362

1299

 • În vederea încadrării în standardele de cost şi pentru a exista o continuitate şi complementaritate în furnizarea serviciilor/prestaţiilor sociale fumizate de către instituţiile publice şi private din domeniu, existente în unitatea administrativ teritorială a judeţului, s-a realizat  asigurarea unui parteneriat public-privat eficientîn vederea protecţiei şi respectării drepturilor copilului. Astfel, instituţia noastră a contractat prestarea de servicii sociale in baza HG 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru servicii sociale, cu  Asociatia "Provita Târgovişte 2003" (63 beneficiari),  Fundaţia "Cara Bella Internațional" (21 beneficiari) și Asociația Centrul Diaconal Casa Creștină (6 beneficiari). Astfel, în prezent se asigură managmentul de caz atât pentru cei 129 copii/tineri din sistemul rezidențial subordonat DGASPC, cât și pentru cei 90 copii /tineri care beneficiază de serviciile de tip rezidenţial oferite de aceste ONG-uri. 

 • Protecția victimelor violenței domestice

     Centrul de recuperare pentru victimele violenţei în familie a realizat găzduirea și îngrijirea victimelor violenței domestice, consilierea psihologică și socială, consultanță și asistență juridică,  pentru un număr de 60 de beneficiari (26 adulți şi 34 copii). Dintre aceştia, 32 beneficiari au fost reintegraţi în familia naturală, 12 beneficiari au fost integrați în societate, 6 sunt în prezent beneficiari ai unor ONG-uri, iar 10 (5 mame și 5 copii) beneficiază în continuare de serviciile centrului.
Reducerea duratei de furnizare a serviciilor de protecție specială s-a realizat prin:

 • Deschiderea procedurii de adopţie naţională pentru 136 copii, 30 încredinţări în vederea adopţiei, 21 încuviințări adopție (18 încuviinţări de adopţie naţională și 3 adopții internationale).

        Familiile biologice sau adoptive au fost sprijinite şi consiliate în vederea    integrării/reintegrării copiilor în familie şi s-a realizat colaborarea cu Autorităţile Publice Locale în vederea acordării serviciilor primare familiilor în dificultate pentru prevenirea separării copilului de familie, iar 92 copii se află în evaluare postadopție.
Conform datelor oferite de către Oficiului Român pentru Adopții, Dâmbovița se află pe locul I la deschideri procedură adopție.
În anul 2013 au fost eliberate 29 atestate de familie/ persoană potenţial adoptatoare.

 • Au fost reintegraţi în familia naturală/extinsă un număr de 91 copii (36 copii din măsura de plasament la asistent maternal profesionist, 14 din măsura de plasament la rude/alte persoane şi 41 din măsura de plasament de tip rezidenţial).

  • Tot în aceeaşi perioadă 75 tineri au părăsit sistemul de protecţie la cerere, ca urmare a împlinirii vârstei de 18-26 ani, aceștia fiind integrați în comunitate (15 tineri din măsura de plasament la asistent maternal profesionist, 37 din măsura de plasament la rude/alte persoane şi 23 din măsura de plasament de tip rezidenţial, din care 6 tineri au fost reintegrati socio-profesional).

   

  Asigurarea unei măsuri de protecție specială pentru copiii abuzați, neglijați, exploatați

  • În cadrul Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat -Telefonul copilului s-au înregistrat 400 sesizări scrise sau telefonice privind situaţii de abuz, neglijare, exploatare a copiilor, pentru care s-a făcut evaluarea situației familiale. În urma a 73 deplasări,  au fost preluaţi în regim de urgenţă 104 copii care au fost plasaţi după cum urmează: 39 copii la asistenţi maternali profesionişti,  38 copii la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat Târgovişte, 4 copii la Complexul de Servicii Sociale Găeşti- Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul cu handicap şi 23 copii au fost plasaţi la rude sau alte familii. În   urma a 327 deplasări nu a fost necesară stabilirea unei măsuri de protecţie specială, cazurile fiind remise pentru monitorizare Autorităţilor Publice Locale de domiciliu, sau s-a oferit consiliere în cadrul centrului de specialitate din cadrul instituţiei noastre.         

         Ca urmare a sesizărilor scrise din partea spitalelor din judeţ, au fost preluaţi în regim de urgenţă 36 copii părăsiţi în unităţile sanitare (31 copii plasaţi în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist, 1 copil în plasament familial, 3 copii plasaţi în regim de urgenţă la Complexul de Servicii Sociale Găeşti și 1 copil cu dizabilități în plasament la Fundația Cara Bella Internațional), iar pentru 168 mame minore înregistrate în anul 2013, s-a colaborat cu primăriile de domiciliu pentru monitorizarea situaţiei cuplurilor mamă-copil, în vederea prevenirii separării copiilor de familie.

       Se observă scăderea numărului copiilor intrați în sistemul de protecție specială și a mamelor minore monitorizate. Astfel, în anul 2013 au intrat în sistemul de protecție 140 copii (104 preluări echipa mobilă și 36 copii părăsiți în spital), față de anul 2012 când au fost preluați în regim de urgență 177 copii (150 preluări echipa mobilă și 27 copii părăsiți în spital).
  Numărul mamelor minore a scăzut de la 196 în anul 2012, la 168 în anul 2013.

      Servicii sociale pentru persoane cu handicap din  județ (adulți și copii)

  • În ceea ce priveşte  evaluarea complexă a copilului cu dizabilități, au fost reevaluate şi evaluate în anul 2013 un număr de 1428 cazuri (189 cazuri noi). Dintre acestea, 920 s-au încadrat în gradul de handicap grav, 256 handicap accentuat, 242 handicap mediu, 7 handicap uşor, iar 3 nu s-au încadrat.
  • Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități

              În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii în care benficiază de servicii specializate 79 copii cu dizabilități, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și   Complexul de recuperare şi reabilitare copii cu handicap Târgovişte. În cadrul acestuia funcționează centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap şi echipa mobilă pentru copii cu dizabilități
          Centrul de recuperare si reabilitare copii cu handicap Târgoviște asigură servicii de recuperare și reabilitare pentru copiii cu handicap din județul Dâmbovița, în cadrul centrului sau în cadrul familiei. Centrul a fost finanţat în întregime  de către  Fundaţia SERA România și a fost finalizat, recepţionat şi dat în folosinţă la începutul lunii octombrie 2012, iar în anul 2013 a avut  98 beneficiari copii cu dizabilități.
         Echipa Mobilă pentru copii cu dizabilităţi, înființată în anul 2011 în cadrul  unui proiect în colaborare cu Direcția Generală Protecția Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, a asigurat în anul 2013 servicii specializate şi practici integrative pentru copiii cu nevoi speciale în cadrul propriilor familii, pentru 61 copii cu dizabilități.

  • Serviciul evaluare complexă pentru adulți are în evidență 14276 dosare pentru persoane cu dizabilități și a evaluat în anul 2013, la sediul instituției 5214 dosare, din care 1476 dosare noi, și 364 persoane nedeplasabile au fost evaluate la domiciliu.
  • La sfârşitul anului 2013,  numărul persoanelor cu dizabilități aflate în plată, a fost de 14126, din care 12955 sunt persoane adulte, iar 1171 sunt copii. Totalul cheltuielilor pentru acordarea prestaţiilor sociale lunare (indemnizaţie şi buget complementar, alocaţie hrană şi indemnizaţie însoţitori persoane cu handicap vizual) a fost de 45.337.254,24 lei.

  • Furnizarea de servicii de îngrijire şi recuperare în sistem rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap s-a realizat în anul 2013 pentru 139 persoane, din care: 58 persoane au beneficat de servicii specializate în cadrul Centrului de îngrijire şi  asistenţă Pucioasa, 37 persoane în  Locuinţele  protejate din cadrul CSC Floarea Speranței Pucioasa, 11 persoane în Centrul de criză din cadrul CSC Floarea Speranței Pucioasa  și 33 persoane în Locuinţele protejate din cadrul CSC Sfântul Andrei Gura Ocniţei.

      În afară de centrele de tip rezidențial din subordinea DGASPC Dâmbovița, în județul Dâmbovița funcționează Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap, Țuicani – Moreni, care este în prezent instituție publica de asistență socială în subordinea administrativ – financiară a Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Moreni  și asigură servicii rezidențiale, educative și de recuperare pentru 125 persoane cu vârste între 18 si 45 ani, cu handicap mintal, neuropsihic asociat și cu handicap locomotor.
    Bugetul derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa în anul 2013 a fost următorul:  
                                                                                                                                      LEI


  SUBCAPITOLUL
  BUGET

  finantare

  plati

  sold

  Subcapitolul 68.02.05
  Asistenţă socială în caz de invaliditate

  46110000

  46070552.54

  46032228.74

  38323.80

  Subcapitolul 68.02.06
  Asistenţă socială pentru familie şi copii
  Total din care:

  27940000

  20975000

  20240953.83

  734046.17

  Cheltuieli de personal

  12660000

  12660000

  12582024

  77976

  Bunuri şi servicii

  3700000

  3500000

  3318476.50

  181523.50

  Asistenţă socială

  2880000

  2880000

  2777209.22

  102790.78

  Alte cheltuieli

  400000

  385000

  348008.85

  36991.15

  Proiecte cu finanţare FEN

  7900000

  1150000

  826882.24

  323117.60

  Cheltuieli capital

  400000

  400000

  388353.02

  11646.98

  Restituire finanţare ani precedenţi

   

   

  -28283.49

   

  Subcapitolul 68.02.50
  Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, total din care:

  2740000

  2733000

  2617199.12

  115800.88

  Cheltuieli de personal

  1720000

  1713000

  1703108

  9892

  Bunuri şi servicii

  1000000

  1000000

  900972.15

  99027.85

  Asistenţă socială

  20000

  20000

  13118.97

  6881.03

  Cheltuieli de capital

  0

  0

  0

  0

   • În structura DGASPC Dâmboviţa funcţionează servicii şi compartimente specializate, servicii de tip familial, servicii de consiliere, de recuperare, de orientare şi sprijin pentru copii şi adulţi, precum și servicii sociale – de tip rezidenţial organizate în structura unor centre sau complexe de servicii sociale pentru copii şi adulţi în care își desfășoară activitatea 754 salariați (156 funcționari publici și 598 personal contractual). Din totalul de 598 personal contractual, un număr de 331 sunt asistenți maternali profesioniști.

   SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE DIN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE ŞI  PARTENERIATE ÎN PROIECTE

   I. Proiectele cu finanţare din fonduri structurale depuse de DGASPC la ADR Sud-Muntenia,  în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale se află în diferite stadii de implementare la începutul anului 2014, dupa cum urmează:

     - Proiectul Modernizare spaţii existente si extindere construcţie parter "Centru  Social  Găeşti”, se află în faza de postare  pe SEAP a documentației de atribuire a lucrărilor de construcție.
   - Proiectul “Centrul social multifuncţional de resurse si servicii pentru adulţi cu  handicap Târgovişte” se află în faza de implementare, respectiv execuția lucrărilor. Contractul de lucrări a fost semnat în februarie 2013 pentru o perioada de execuție de 18 luni. Până la sfârșitul anului 2013 au fost executate peste 40% din lucrări și au fost plătite prin cereri de plată lucrările executate până la data de 31.10.2013;
   - Pentru proiectul privind “Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii Sociale Casa Soarelui” a fost semnat Contractul de finanțare nr. 3724/16.05.2013, în prezent aflându-se în faza de postare  pe  SEAP a documentației de atribuire a lucrărilor de construcție.

   II. Proiecte cu finanțare din fonduri guvernamentale:

   -  Prin Ordinul ministrului MMFPSPV nr.496/15.03.2013 a fost aprobată suma de 990.894,00 lei pentru finanţarea lucrărilor de reparatii, reabilitari, amenajari, modernizari “Locuințe protejate din Gura Ocniței și Pucioasa”, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
   - Contractul de lucrări semnat în noiembrie 2013 s-a concretizat printr-o primă situație de lucrări și de plată înaintată MMPSPV la începutul lunii decembrie 2013.

   III. Proiectele depuse la Agenţia Fondului de Mediu în cadrul programului „Casa  Verde” se află în evaluare pentru montarea de panouri solare la trei obiective administrate de DGASPC,  respectiv  Complexul de Servicii Sociale Găeşti, Centrul de Servicii Comunitare Floarea Speranţei Pucioasa şi Complexul de Servicii Sociale Târgovişte, proiecte care însumează 822.239 lei.

   IV. Proiecte în parteneriat/colaborare:
   -  "REABILITARE ȘI TRANSFORMARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN CASĂ DE TIP FAMILIAL" este un proiect care s-a bazat pe un parteneriat încheiat între Organizația „PONTE DEL SORRISO” ONLUS din Italia, Consiliul Județean Dâmbovița,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița și Consiliul Local al Municipiului Târgoviște.  Obiectul acordului constă în dezvoltarea de servicii sociale prin efectuarea de acțiuni comune, în vederea organizării și funcționării  unui ‘’Complex de case de tip familial’ în care să se asigure condiții de locuire pentru copiii și tinerii din sistemul rezidențial de protecție specială al județului Dâmbovița. Organizația ‘’PONTE DEL SORRISO’’, în calitate de finanțator a realizat pe cheltuiala sa lucrări de reamenajare, reabilitare, modernizare a Școlii nr. 7 Priseaca.
   Prima parte a contractului în valoare de peste 90.000 euro s-a finalizat la 30.10.2013, cu promisiunea din partea finanțatorului italian că vom continua împreună și partea a doua a contractului de lucrări, care presupune extinderea și dotarea complexului, în primăvara anului 2014.   

   - "Reintegrarea/integrarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială" proiect implementat în baza unui Acord de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita și Fundația "SERA ROMÂNIA", prin hotărârea nr. 62/04.03.2013 a Consiliului Județean Dâmbovița.
   Durata proiectului este de 1 an cu posibilitatea prelungirii acestuia, cotele de participare în acest proiect sunt 48% DGASPC și 52% Fundația SERA  și are ca obiectiv general scăderea numărului de copii beneficiari ai unei măsuri de protecție specială prin  reintegrarea/ integrarea acestora în familia naturală/lărgită.
   În baza acestui acord fundația va acorda asistență de specialitate și va  asigura o suma de 156.000 lei pentru finanțarea obiectivului propus, și va pune la dispoziția direcției un autoturism Dacia Logan și 200 litri combustibil/lună pe toată durata realizării proiectului.
   Până în prezent, cu sprijinul fundației SERA au fost reintegrați în familie 22 copii, urmând ca până la finalizarea cordului să fie reintegrați 50 copii în total.

    - « Prevenirea sarcinii nedorite » proiect în parteneriat cu Fundația SERA România a continuat și în anul 2013 până in luna iunie. Prin acest proiect s-a acţionat în vederea dezvoltării şi diversificării modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii abandonului copilului şi a reducerii perioadei de institutionalizare, prin identificarea şi sprijinirea comunităţilor locale pentru dezvoltarea de servicii primare destinate prevenirii separării copilului de familie, consilierea femeii gravide aflată în risc social, precum şi consilierea pentru contracepţie. În anul 2013 au fost consiliate 282 femei cu risc de părăsiere a copilului, iar pentru 28 femei au fost instituite măsuri contraceptive.

   -    Alături de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, DGASPC  Dâmbovița este, începand cu luna noiembrie 2013, partener într-un proiect coordonat de NEW START - GOVERMENT OF ASTURIAS, INSTITUTE OF WOMEN și care privește victimele violenței (femei, copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice).

   -  În cadrul Programului privind prevenirea şi combaterea violenţei, gestionat de Poliţia Municipiului Târgovişte şi DGASPC Dâmboviţa –CSS “Floare de Colţ” Târgovişte, şi care are drept scop conştientizarea copiilor/tinerilor cu privire la implicaţiile multiple şi complexe ale violenţei în societate şi formarea unei atitudini civice, conştiente şi responsabile, beneficiarii complexului au participat, la 2 sesiuni de lucru desfăşurate la Centrul de Prevenire a Criminalităţii Târgovişte. La aceste sesiuni susţinute de specialişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, au participat 30 de beneficiari și 25 salariați ai complexului.
   În anul 2014 activitățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, vor urmări atingerea obiectivelor propuse în conformitate cu Strategia județeană de asistență socială 2014-2020.

   Descarca Analiza economico-financiara inperioada 2010-1013


Stadiul parteneriatului incheiat cu fundatia SERA ROMÂNIA
23.12.2013

Click pentru download comunicat

Proiectul initiat de catre Fundatia SERA Romania si DGASPC Dambovita, isi propune reintegrarea/integrarea in familia naturala/largita a 50 copii aflati in sistemul de protectie speciala pe raza judetului Dambovita.
Durata proiectului este de 1 an cu posibilitatea prelungirii acestuia, iar cotele de participare in acest proiect sunt 48% DGASPC si 52% Fundatia SERA.
Parteneriatul intre Fundatia  SERA  si  DGASPC  Dambovita a fost aprobat prin hotararea nr. 62/04.03.2013 a Consiliului Judetean Dambovita.

Obiective acestui proiect sunt:
-  Scaderea numarului de copii, beneficiari ai unei masuri de protectie speciala prin
reintegrarea/integrarea acestora in familia naturala/largita;
-  Responsabilizarea familiilor naturale cu privire la obligatiile ce le revin fata de copii;
- Implicarea autoritatilor publice locale in procesul de sustinere a familiilor in care au fost reintegrati sau urmeaza sa fie reintegrati copiii;
- Reducerea cheltuielilor pentru sistemul de protectie speciala a copilului prin reintegrarea unui numar de 50 de copii, realizandu-se o economie de 11.192 lei – cost mediu/copil/an.

Activitatile derulate in cadrul proiectului:
-    Evaluarea initiala a familiei;
-    Evaluare psihologica, realizarea unui profil psihologic al familiei;
-    Consilierea familiei si indrumarea acesteia pentru solicitarea reintegrarii, catre
Comisia pentru Protectia Copilului sau instanta;
-    Incheierea conventiei intre familie si DGASPC;
-    Intocmirea unei liste cu necesarul de materiale si produse pentru fiecare familie;
-    Realizarea lucrarilor de reparatii si constructii cu materialele cumparate;
-    Monitorizarea situatiei familiei dupa reintegrare, timp de minim  6 luni.

Istoric caz 1
B. F., din comuna Ocnita, judetul Dâmbovita, in urma pierderii locuintei intr-un incendiu, care a avut loc in anul 2010 a fost nevoita sa locuiasca impreuna cu cei 7 copii cu varstele cuprinse intre 0 si 19 ani si mama sa persoana varstnica, bolnava intr-o rulota dezafectata, pusa la dispozitie de catre Primaria Ocnita. Conditiile de locuit fiind improprii  si necorespunzatoare pentru cresterea si ingrijirea copiilor, au condus la preluarea in regim de urgenta a 5 copii si plasamentul lor la asistentii maternali profesionisti in anul 2012.

In 2013 pentru aceasta familie s-au achizitionat 2 containere tip module de locuit complet utilate conform standardelor. In momentul actual, acestea sunt locuite de familia B.F., impreuna cu cei 5 copii reintegrati din sistemul de protectie. Costurile legate de reintegrare s-au ridicat la suma de 31465,38 lei, constand in module, lucrari de constructie amplasare, ajutoare cu alimente si rechizite. Acest sprijin cu alimente si rechizite va continua in perioada post – reintegrare pentru inca 6 luni.

Ca si probleme rezolvate: - copiii cresc in familia lor; - cu cheltuiala a 40% din suma pe care statul o putea cheltui numai intr-un an, au fost reintegrati 5 copii care fara acesta sansa au mai fi stat in sistem poate multi ani.
Rentabilitatea investitiei consta in faptul ca pentru cei 5 copii aflati in sistemul de protectie sociala, numai intr-un an statul a platit aproximativ 87000 lei reprezentand plata a 3 asistenti maternali profesionisti, cazarmamentul, dar si alte cheltuieli.

Istoric caz 2
S. A.(mama), cei 3 copii ai ei cu varste cuprinse intre 0 si 5 ani, bunica materna si unchiul matern, din comuna I.L. Caragiale, judetul Dâmbovita, au locuit intr-o anexa a cabinetului veterinar pusa la dispozitie temporar de catre Primarie, deoarece imobilul in care locuiau s-a daramat.
In 2012 cei trei copii au fost preluati in regim de urgenta si plasati la asistentii maternali profesionisti.

In 2013 pentru aceasta familie s-au achizitionat 2 containere tip module de locuit complet utilate. In momentul actual, acestea sunt locuite de familia S.A. (3 persoane) impreuna cu cei 3 copii reintegrati din sistemul de protectie. Costurile legate de reintegrare s-au ridicat la suma de  34.465,38  lei,  constand in module, lucrari de constructie amplasare, ajutoare cu alimente si rechizite. Acest sprijin cu alimente si rechizite va continua in perioada post – reintegrare pentru inca 6 luni.
Pentru cei 3 copii aflati de 1 an de zile in sistemul de protectie sociala, statul a platit aproximativ 41.760 lei, reprezentand plata  1 asistent maternal profesionist, cazarmamentul, dar si alte cheltuieli.

Istoric caz 3
P.F. (mama) si cei 2 copii cu varste cuprinse intre 7 si 9 ani din comuna Gura Sutii, judetul Dâmbovita, au locuit intr-o camera construita din paianta impreuna cu o sora si o nepoata. In anul 2010 copiii au fost preluati in regim de urgenta stabilindu-se plasamentul la asistenti maternali profesionisti.
In 2013 a fost achizitionat un modul de locuit complet utilat pentru aceasta familie.

La momentul actual, acolo locuieste familia P. F. impreuna cu cei 2 copii reintegrati din sistemul de protectie. Costurile legate de reintegrare s-au ridicat la 20.000 lei, constand in achizitionarea modulului, lucrari de constructie pentru amplasare, ajutoare in alimente si rechizite. Acest sprijin cu alimente si rechizite va continua in perioada post – reintegrare pentru inca 6 luni.
Pentru cei 2 copii aflati in sistemul de protectie speciala, timp de 3 ani, statul a platit aproximativ 102.080 lei, reprezentand plata a 2 asistenti maternali profesionisti, cazarmamentul dar si alte cheltuieli.

Istoric caz 4
F. V.(tata) din comuna IL Caragiale,  judetul Dimbovita, a locuit impreuna cu cei 3 copii ai lui cu varste cuprinse intre 3 si 5 ani,  intr-o anexa a cabinetului veterinar pusa la dispozitie temporar de catre Primarie, deoarece imobilul in care locuiau s-a daramat.

In 2012 cei 3 copii au fost preluati in regim de urgenta stabilindu-se plasamentul la asistenti maternali profesionisti.
In 2013 tatal a fost sprijinit de noi sa identifice o locuinta in comuna natala Gura Ocnitei, si sa creeze conditii necesare reintegrarii celor 3 copii.
Ca urmare F.V. la momentul actual locuieste impreuna cu cei 3 copii reintegrati din sistemul de protectie intr-o locuinta compusa din doua camere.
Costurile legate de reintegrare s-au ridicat la 3.700 lei, constand in achizitionarea unui cal si caruta ce il vor ajuta sa intretina copiii, dotarea locuintei cu mobilier, aprovizionarea cu alimente. Acest sprijin cu alimente si rechizite va continua in perioada post – reintegrare pentru inca 6 luni.

Pentru cei 3 copii aflati in sistemul de protectie speciala, timp de 1 an statul a platit aproximativ 41.760 lei, reprezentand plata unui asistent maternal profesionist, cazarmamentul dar si alte cheltuieli.

Istoric caz 5
In anul 2005 - copiii doamnei C.M.D., domiciliata in Gura Ocnitei, au fost preluati in regim de urgenta. Mama in prezent este plecata in strainatate insa, copiii au mentinut legatura cu bunica materna R.I.   
Aceasta a solicitat integrarea in familia largita a copiilor.

Conform nevoilor sale, bunica materna a fost sprijinita cu materiale de constructie in vederea construirii a doua camere anexa la casa de locuit cu suprafata de 32 mp, pentru a face posibila integrarea celor 3 copii. Valoarea materialelor de constructie este de 15.000 ron. Familia va fi sprijinita cu alimente si rechizite in perioada post – integrare pentru inca 6 luni.
Pentru cei 3 copii aflati in sistemul de protectie speciala timp de 8 ani, statul a platit peste 300.000 lei, reprezentand plata asistentilor maternali profesionisti, cazarmamentul, dar si alte cheltuieli.

Istoric caz 6
In anul 2003, copilul numitei T.F. din comuna Raul Alb a fost preluat in sistemul de protectie speciala, stabilindu-i-se masura de protectia speciala, plasamant la un asistent maternal profesionist.

In 2013, mama a solicitat reintegrarea in familia naturala a copilului. Pentru a face posibila aceasta reintegrare, familia a fost sprijinita achizitionarea mobilierului necesar pentru dotarea unei camere,  cu rechizite si alimente. Acest sprijin cu alimente si rechizite va continua in perioada post – reintegrare pentru inca 6 luni

Pentru copilul aflat in sistemul de protectie speciala timp de 10 ani, statul a platit aproximativ 139.200 lei, reprezentand plata asistentului maternal profesionist, cazarmamentul dar si alte cheltuieli.

Pana acum au fost reintegrati un numar de 22 de copii in 11 familii, unde s-au facut lucrari de constructie – reconstructie, dotari cu mobilier si alte cheltuieli strict necesare (alimente, rechizite si produse igienico – sanitare, s.a.).
Costul total, pana la acest moment, al cheltuielilor care au fost strict necesare in vederea asigurarii conditiilor minime de trai pentru copiii reintegrati este de 108 .527 lei.
Cu ocazia sarbatorilor de iarna,  familiile impreuna cu toti copiii  reintegrati au primit cadouri,  constand in alimente, dulciuri si  jucarii.

 


3 Decembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități
02.12.2013

Click pentru download comunicat

În anul 1992, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a proclamat ziua de 3 decembrie, drept Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități.  Astfel, s-a facut apel la statele membre să marcheze această zi pentru ca persoanele cu dizabilități să fie tot mai mult integrate și acceptate în societate. 

Cu această ocazie reamintim că în județul Dâmbovița, 14277 persoane neinstituționalizate beneficiază de drepturile oferite de certificatul de încadrare într-un grad de handicap, din care 13095  adulți și 1182 copii.
În ceea ce privește persoanele cu dizabilități care beneficiază de măsură de protecție specială, în cadrul Complexului de Sevicii Sociale Găești, în prezent sunt  36 copii cu dizabilități, în cadrul Complexului de Servicii Sociale “Floare de Colț” Târgoviște,  18 copii au certificat de încadrare în grad de handicap, iar în plasament la asistent maternal profesionist se află 85 copii cu dizabilități.

În subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița funcționează 3 centre pentru persoane adulte cu dizabilități: Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Gura Ocniței (33 beneficiari în cadrul locuințelor protejate și 20 beneficiari în cadrul centrului de zi); Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Speranței” Pucioasa (37 beneficiari în cadrul locuințelor protejate, 10 beneficiari în cadrul centrului de criză și 20 beneficiari în centrul de zi); Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa oferă servicii pentru 58 beneficiari, iar în subordinea Consiliului Județean Dâmbovița și a Primăriei Moreni, Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Țuicani- Moreni, oferă servicii pentru 125 adulți cu dizabilități.

În afară de centrele de tip rezidențial pentru copii, în structura DGASPC Dâmbovița funcționează și Complexul de recuperare şi reabilitare copii cu handicap Târgovişte. În cadrul complexului funcționează centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap şi echipa mobilă pentru copiii cu dizabilități și se realizează ocrotirea și educarea copiilor cu dizabilități aflați în familie, programe educative, servicii de kinetoterapie, masaj, hidroterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică și socială, consiliere părinți.

În vederea creşterii calităţii serviciilor oferite în prezent pentru persoanele cu dizabilităţi, se vor  înfiinţa  noi servicii în conformitate cu strategia naţională în domeniu.

Astfel, în prezent se derulează proiecte cu fonduri europene ce vizează  înființarea  unui complex de servicii sociale, respectiv “Centrul social multifuncţional de resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap Târgovişte”, precum și un alt proiect ce vizează înființarea unui Centru de recuperare, reabilitare și consiliere pentru copii cu autism și sindrom Down.

În data de 3 decembrie 2013, persoanele cu dizabilități aflate în centre își serbează ziua.  Astfel,  sunt organizate mese festive în cadrul fiecărui centru, precum și spectacole cu cântece,  poezii și dansuri.   

Prin sărbătorirea Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități  se dorește conștientizarea la nivelul societății a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și, de asemenea, promovarea unei imagini pozitive a acestora și valorificarea într-o cât mai mare măsură a potențialului pe care persoanele cu dizabilități îl reprezintă.


19 Noiembrie - Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor
20 Noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului
20.11.2013

Click pentru download comunicat

Ziua de 19 noiembrie a fost desemnată ca „Ziua Mondială de Prevenire a Abuzurilor asupra Copiilor”, iar în ziua de 20 noiembrie, este celebrată “Adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor”.

Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti atât adulţilor cât şi copiilor unde trebuie să apeleze în cazul în care au cunoştinţă sau se confruntă cu probleme familiale grave sau abuzuri de orice gen, respectiv către organele legii, sau apelând numărul 0245983-Telefonul copilului.

În perioada 01.01.2013 -18.11.2013, Centrul de Consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului, din cadrul instituției noastre, a efectuat un număr de 369 deplasări pe raza județului Dâmbovița,
ca urmare a sesizărilor scrise sau telefonice referitoare la situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor.

În urma a 70 deplasări au fost preluați în regim de urgență un număr de 98 copii, care au fost plasați după cum urmează: 37 copii la asistenți maternali profesioniști, 34 copii la Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Târgoviște,  23 copii la rude sau la alte familii și 4 copii la Centrul de Servicii Sociale Găești - Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap sever.
Din totalul de 98 copii, 8 copii au fost preluați pe baza unei Ordonanțe Președințiale, iar 90 copii au fost preluați pe baza Dispozițiilor Directorului General al D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.
În urma a 299 deplasări, nu a fost nevoie de stabilirea unei măsuri de protecție specială pentru copii. Cazurile au fost remise pentru monitorizare, Autorității Publice Locale de domiciliu, sau pentru consiliere, Centrului de prevenire a abuzului, neglijării și exploatării din cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița.

De asemenea, tot în aceeași perioadă, ca urmare a sesizărilor scrise din partea Spitalelor Târgoviște,  Pucioasa,  Moreni  și  Găești, au fost  preluați un număr de 31 copii, pentru care s-a dispus plasamentul în regim de urgență după cum urmează: 27 copii la asistenți maternali profesioniști, 2 copii la Centrul de Servicii Sociale Găești - Centrul de primire în regim de urgență  pentru copilul cu handicap sever, 1 copil la Centrul rezidențial de tip familial pentru copii cu dizabilității ,,Cara Bella Internațional” Găești și 1 copil la altă familie.

S-au întocmit adrese către Primăriile din județul Dâmbovița, pentru 151 mame minore, în vederea monitorizării situației cuplului mamă-copil.

Celebrarea acestor zile este un prilej de a semnala că cea mai frecventă formă de abuz şi de violenţă asupra copiilor este şi cea mai puţin conştientizată, şi anume neglijarea nevoilor fizice şi psiho-emoţionale ale copilului de către adultul responsabil de creşterea sa. Neglijarea este o formă non-fizică a violenţei şi reprezintă incapacitatea sau refuzul adultului de a asigura dezvoltarea copilului în toate aspectele vieţii sale.          


ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ASUPRA FEMEII
19.11.2013

Click pentru download comunicat

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a desemnat  ziua de 25 noiembrie,  drept  Zi  internaţională  pentru  eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a invitat guvernele, organizaţiile internaţionale şi

neguvernamentale să organizeze cu această ocazie  activităţi menite să trezească conştiinţa publică în faţa acestor probleme.
Ca în fiecare an, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa (DGASPC Dâmboviţa), a fost alături de Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Târgovişte şi alte instituţii din judeţ, și a participat la “MARŞUL DE PROTEST”,  care a fost organizat  în  acest an în data de 19 noiembrie 2013.  Această acţiune reprezintă o modalitate prin care dorim să atragem atenţia asupra faptului că oricare  dintre noi trebuie să ia atitudine, deoarece prin indiferenţă, încurajăm violenţa domestică.

Folosim prilejul, pentru a reaminti că instituţia noastră oferă sprijin victimelor violenţei domestice în cadrul Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie. Acesta funcţionează în subordinea DGASPC Dâmboviţa şi asigură  găzduirea, îngrijirea, precum şi reabilitarea şi reinserţia socială a victimelor violenţei în familie, cu următoarele obiective: servicii adecvate de învăţare a deprinderilor de bază, programe educative, consiliere juridică, consiliere psihologică, orientare şcolară şi profesională, dupa caz, protecţia persoanelor aflate în dificultate pe o perioadă determinată de timp, pe baza unei evaluări detaliate, până la reintegrarea în familie, în familia lărgită sau în comunitate.
De la începutul anului 2013, de serviciile Centrului de recuperare pentru victimele violenţei în familie din cadrul instituției noastre au beneficiat 55 persoane, din care 24 femei şi 31 copii.


First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   >> Last
 
 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy